Логотип журнала "Провизор"
Сохрани свою печень к Новому году

Ногти в душу себе я вонзал
И в кулак сжимал свою волю
Потому, что вдруг осознал,
Что зависим от алкоголя.

Б. Барский


Пьянству бой, куренью — GIRL

Народная мудрость

Четко и коротко

Конференция в г. Харькове — «Глутаргин — новое направление фармакотерапии заболеваний печени», 9–10 октября 2003 года. Около 200 клиницистов-гастроэнтерологов, токсикологов, инфекционистов, 28 докладов: механизмы, фармакодинамика, обзор опыта применения Глутаргина в различных областях медицины.

Знания о препарате значительно расширены; некоторые из них стали неожиданными даже для разработчиков и производителя («Здоровье»).

  • Глутаргин — не только мощнейший ургентный детоксикант и своего рода специфический антидот, высокоэффективный при острой печеночной недостаточности — первоначальный образ препарата.
  • Глутаргин — не только корректор обмена аммиака в организме, незаменимый при лечении хронической печеночной энцефалопатии.
  • Глутаргин — не только гепатопротектор, оказывающий антиоксидантное, мембраностабилизирующее, антигипоксическое, репаративное действие, не уступающее эффектам «традиционных» гепатопротекторов.

 

Глутаргин — препарат, сочетающий два очень важных свойства:

  1. Оказывает многонаправленное метаболическое действие, предотвращая нарушение ультраструктуры печени, восстанавливая ее ключевую — детоксицирующую —функцию, огромная мозаика биохимических реакций, фармакологических эффектов, патофизиологических наблюдений — все глубоко важное, но незаметное и непонятное пациенту;
  2. Глутаргин устраняет синдром интоксикации (прежде всего, связывая наиболее токсичный для головного мозга продукт — аммиак), существенно улучшает психосоматическое состояние пациента, т. е. непосредственно демонстрирует (подсказывает) пациенту об эффективности проводимого лечения (а отсюда — и рост комплайентности — приверженности больного выполнять рекомендации врача).

 

Подобное сочетание свойств Глутаргина позволяет надеяться, что препарат значительно расширит свой ареал потребителей, т. е. достойно вольется в русло средств, успешно применяемых для лечения токсических, а также алкогольных гепатитов. «Выраженное улучшение психосоматического состояния» — не оставит без внимания ни одного, точнее ни одну… голову — особенно в ее утренние часы.

 

ВПЛИВ ГЛУТАРГІНУ НА ОБМІН СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ ТА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ*

Сучасні досягнення теоретичної та практичної гепатології сприяли визнанню провідної ролі системи сполучної тканини (СТ) у патогенезі хронізації та прогресування дифузних захворювань печінки (А. М. Ногаллер, 2002; Ж. Бабак, 2002).

Провідним питанням прогнозу ХЗП (хронічні захворювання печінки) є перехід хронічного гепатиту (ХГ) у цироз печінки (ЦП), а також прогресування ЦП із розвитком печінково-клітинної недостатності (М. Пінцані, 2002). Механізм прогресування пов’язаний з високою фібропластичною активністю міофібробластів, що сприяє активному розростанню зрілої сполучної тканини спочатку у портальних трактах, «капіляризації» синусоїдів (утворення СТ у просторі Діссе), а в подальшому — і перипортально, що порушує часточкову архітектоніку тканини печінки. Збільшення площі сполучнотканинних септ навколо вузликів регенерації паренхіми сприяє розвитку портальної гіпертензії, а також розладів кровопостачання клітин печінки, гіпоксії та підсиленню їх апоптозу (Ш. Шерлок. Дж. Дули, 1999). Таким чином, ішемічне ураження гепатоцитів на фоні значної портальної гіпертензії на заключному етапі захворювання, ймовірно, є провідним фактором прогресування цирозу та декомпенсації печінковоклітинної недостатності. На сучасному етапі не підлягає сумніву той факт, що виникнення фатальних ускладнень та смертності від ЦП в основному пов’язані з проліферацією СТ та фіброзними змінами в тканині печінки.

В літературних джерелах відсутні відомості про застосування Глутаргіну в комплексній терапії хворих на ХЗП з метою гальмування фіброзоутворення в печінці. Ця публікація є частиною комплексного дослідження впливу Глутаргіну на обмін сполучної тканини у хворих на хронічний гепатит та цироз печінки різної етіології кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології БДМА (2002–2003 рр.). Мета дослідження — розробити спосіб зниження інтенсивності прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний алкогольний гепатит та цироз печінки шляхом вивчення ймовірного впливу Глутаргіну на процеси обміну елементів сполучної тканини.

Матеріали та методи дослідження

Обстежено 30 хворих на хронічні ураження печінки алкогольного генезу, у тому числі 16 хворих на хронічний алкогольний гепатит низької та помірної активності, 14 хворих — на субкомпенсований алкогольний цироз печінки, віком від 27 до 63 років. У всіх пацієнтів хронічні ураження печінки перебігали на фоні верифікованого хронічного алкоголізму. Діагноз ХГ та ЦП встановлювався на підставі анамнестичних, клінічних, лабораторних (біохімічних, серологічних, імунологічних) даних, визначення маркерів вірусів гепатиту A, B, C та результатів ультразвукового дослідження.

Усі хворі, крім дієтичного харчування (стіл № 5), дезінтоксикаційної терапії (ізотонічний розчин глюкози, натрію хлориду — 500 мл/добу в/в), у якості гепатопротектора одержували Глутаргін по 50 мл (10 ампул) 4% розчину внутрішньовенно крапельно в 250 мл ізотонічного розчину натрію хлориду двічі на добу впродовж 5 днів з переходом на таблетовану форму Глутаргіну по 3 таблетки (750 мг) 3 рази на день упродовж 30 днів.

Висновки

Глутаргін сприяє нормалізації обміну сполучної тканини при хронічних захворюваннях печінки шляхом гальмування синтезу колагену та глікозаміногліканів, підсилення продукції протеогліканів з антиоксидантними властивостями, активації колагенолітичної активності плазми крові у хворих на ЦП та гальмування неконтрольованого протеолізу у хворих на ХГ, а також підсилення екскреції метаболітів СТ із сечею. Результати проведеного дослідження вказують на доцільність застосування розробленого та апробованого способу гальмування гіперпродукції фіброзної тканини у печінці за допомогою Глутаргіну в комплексному лікуванні хворих на хронічний гепатит та цироз печінки.

Перспективним напрямом продовження даного дослідження є вивчення обміну компонентів сполучної тканини, ультрасонографічних та морфологічних показників фіброзу печінки через 1 та 3 місяці після проведеного лікування, а також дослідження впливу Глутаргіну на механізми цитокінової регуляції фіброгенезу.

* За матеріалами докладу О. С. Хухліної, Буковинська державна академія, м. Чернівці

 

P. S. На правах стоп-кадра

Конференция проходила 2 дня. Первый день традиционно закончился продолжительным и обильным банкетом. Счастливые и усталые медицинские представители «Здоровья», разносящие блистеры Глутаргина по рядам гостей. Количество — пропорционально глубине бокала.

Утро второго дня («Hard day night») — тревожное предвкушение некоторой пустоты актового зала НИИ терапии. Но! По-прежнему вчерашний аншлаг! Здоровые, не по-утреннему бодрые лица, готовые к продолжению продуктивной работы.

Глутаргин — «практические» результаты доказательной медицины (во всяком случае, если не многоцентровое, то многостоловое исследование).

на правах рекламы

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика