Логотип журнала "Провизор"
Круглый стол по вопросам рекламы лекарственных средств

Реклама — двигатель торговли. Именно поэтому неоспоримо значение правового регулирования отношений в сфере оказания рекламных услуг, и рекламы лекарственных средств в частности.
В настоящее время на рассмотрение Верховной Рады Украины внесен проект новой редакции Закона Украины «О рекламе».
В отношении рекламы лекарственных средств предполагается отменить процедуру согласования отдельных видов рекламы Министерством здравоохранения Украины. С позиций дерегулирования предпринимательской деятельности данное нововведение необходимо рассматривать как положительное. Однако у Минздрава Украины и его структур сложилась несколько иная позиция.

Буквой закона:

Закон України
від 3 липня 1996 року

«Про рекламу»
(витяг)

Стаття 20. Реклама лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики і лікування

1. Положення цієї статті не поширюються на рекламу, призначену для медичних установ та лікарів. Порядок реклами лікарських засобів, призначеної для медичних установ та лікарів, визначається Міністерством охорони здоров’я України.
2. Забороняється реклама лікарських засобів, які:
вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря;
містять наркотичні або психотропні речовини.
3. Без дозволу Міністерства охорони здоров’я України реклама не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.
4. Реклама лікарських засобів повинна містити:
повну (в тому числі й міжнародну фармакологічну) назву лікарського засобу та назву виробника;
інформацію щодо використання або застосування лікарського засобу.
5. Забороняється вміщувати в рекламі про лікарські засоби відомості:
які можуть справляти враження, що за умови вживання лікарського засобу медична консультація з фахівцем не є необхідною;
про те, що лікувальний ефект від прийому лікарського засобу є абсолютно гарантованим;
про те, що цей лікарський засіб є продуктом харчування, косметичним або іншим продуктом для вживання.
6. У рекламі косметичних засобів, харчових продуктів, вітамінних та інших харчових добавок забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо наявність таких властивостей не доведено у встановленому порядку.
7. Реклама лікарських засобів для дітей та неповнолітніх здійснюється з дозволу Міністерства охорони здоров’я України.
8. Забороняється реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу без дозволу Міністерства охорони здоров’я України.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджені наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2001 року № 39/66:
3.5. Рекламування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів заборонено. Інформацію про лікарські засоби, діючими речовинами яких є наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, може надаватись лише в спеціальних медичних виданнях.

12 апреля 2001 года в Национальном союзе журналистов Украины состоялся круглый стол на тему «Реклама и здоровье», в заседании которого приняли участие представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, материнства и детства, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации, Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств, Государственного фармакологического центра МЗ Украины, ведущие ученые, представители прессы.

С докладом выступила заместитель директора Института фармакологии и токсикологии, руководитель группы экспертизы и согласования рекламы Анна Григорьева. В выступлении были затронуты вопросы работы МЗ Украины и его структур (Государственный фармакологический центр (ГФЦ) МЗ Украины) по согласованию и экспертизе рекламных материалов.

Начиная с декабря 1997 года ГФЦ МЗ Украины проведена экспертиза почти 400 рекламных материалов, которые стали основанием для выдачи Минздравом Украины разрешений в отношении более 160 лекарственных средств.

Среди основных недостатков рекламной практики лекарственных средств в Украине докладчик отметила преувеличение положительных качеств препаратов, умалчивание их побочных эффектов, что нарушает принцип их безопасного и эффективного применения.

Случаи нарушения законодательства о рекламе могут быть сведены к следующим:

  • нарушения процедуры рекламирования препаратов, отпускаемых по рецепту врача (в особенности препаратов, применяемых для лечения онкологических заболеваний, диабета и пр.);
  • реклама лекарственных средств, предназначенных для детей и подростков, без согласования с МЗ Украины;
  • реклама в средствах массовой информации биологически активных добавок.

В Украине неизвестны случаи ответственности за нарушение законодательства о рекламе, Минздрав Украины не может влиять на ситуацию, поскольку законодательно не наделен соответствующими контрольными функциями.

С учетом изложенного ГФЦ МЗ Украины предложено внести в Закон Украины «О рекламе» дополнение, наделив Минздрав Украины правом при нарушении законодательства о рекламе предупреждать рекламодателя о необходимости изменения конкретного вида рекламы или запрещать в дальнейшем рекламу определенного лекарственного средства.

Продолжая затронутую проблему рекламы биологически активных добавок, директор ГФЦ МЗ Украины Александр Стефанов сообщил присутствующим, что ГФЦ и Главным санитарно-эпидемиологическим управлением МЗ Украины создана комиссия, функцией которой будет принятие решения о разграничении лекарственных средств и биологически активных добавок, из числа представленных лекарственные средства будут направляться на государственную регистрацию в ГФЦ МЗ Украины, а биологически активные добавки — для получения Гигиенического заключения в Главное санитарно-эпидемиологическое управление.

О нарушениях, выявленных в процессе реализации лекарственных средств в розничной сети, и необходимости взаимодействия в этом вопросе со средствами массовой информации сообщил участникам круглого стола первый заместитель Главного государственного инспектора по контролю качества лекарственных средств Виталий Варченко.

Конструктивным было выступление Ольги Соколовой, начальника отдела контроля в сфере рекламы Государственного комитета стандартизации, метрологии и сертификации Украины. Закон Украины «О рекламе» является достаточно молодым и сегодня проблема рекламы лекарственных средств в Украине стоит очень остро. Госстандарт Украины имеет право применять штрафные санкции в соответствии с Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 1997 года № 997 с последующими изменениями и дополнениями. Взыскание штрафов производится только в судебном порядке (ст. 27 Закона Украины «О рекламе), при этом судом оценивается не только сам факт нарушения законодательства, но и доказательства с очевидностью его подтверждающие. Нельзя не согласиться с Ольгой Соколовой, отметившей, что применение штрафных санкций не является самоцелью в деятельности Госстандарта, основополагающим является устранение недостатков в рекламной информации, оказание консультативной помощи средствам массовой информации. Основными проблемами практического применения законодательства в сфере рекламы лекарственных средств, по мнению докладчика, являются:

  • неполнота рекламной информации, в частности в ней не указываются данные о побочных эффектах лекарственных средств;
  • реклама биологически активных добавок и специальных пищевых продуктов, в частности не соблюдается требование ст. 8 Закона Украины от 23 декабря 1997 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья», в соответствии с которым запрещается реклама специальных пищевых продуктов без согласования ее текста с Минздравом Украины;
  • проблема отнесения печатного средства массовой информации к категории специальных изданий, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, поскольку отсутствует определение и признаки таких изданий;
  • реклама в сети Интернет, с учетом того, что она имеет глобальный характер, затрудняет (а порой и делает невозможным) контроль за рекламной информацией, на территории Украины рекламируются незарегистрированные препараты;
  • реклама лекарств в сети кабельного телевидения, которое транслирует зарубежные каналы вещания, в данном случае проблемой является отсутствие возможности контроля за рекламной информацией данных каналов, отсутствие нормативно-правового регулирования в данной сфере. При трансляции на территории Украины через сеть кабельного телевидения зарубежных каналов вещания также допускается реклама незарегистрированных в Украине лекарственных препаратов.

На вопрос об ответственности средства массовой информации и рекламодателя за соответствие рекламных материалов требованиям законодательства Ольга Соколова ответила, что данный вопрос должен быть урегулирован договором об оказании рекламных услуг с учетом того, что средство массовой информации является лишь посредником между рекламодателем и потребителем рекламной информации. Целесообразно закрепление в договорах положений об ответственности именно рекламодателя за содержание предоставленных рекламных материалов и их соответствие требованиям законодательства.

В выступлении академика АМН Украины, доктора медицинских наук Исаака Трахтенберга были приведены многочисленные факты нарушения норм биомедицинской этики при распространении информации о методах лечения, биологически активных добавках и лекарствах в прессе, в том числе и официальных печатных изданиях. По мнению докладчика, вследствие слабости законодательной базы в данной сфере страну захлестнула волна доморощенного целительства и недобросовестной рекламы.

Участники круглого стола высказали свои соображения по данному вопросу, решение — за Верховной Радой Украины.

Олег Печеный

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика