Логотип журнала "Провизор"
Учебники издательства НФАУ


Башура А. Г., Глушко С. Н., Баранова И. И., Малышко Л. М., Малоштан Л. Н., Казакова В, С., Гладух Е. В., Киселева Н. П., Петровская Л. С., Ковалева Т. Н.

Основы практической аромологии

Х.: Прапор, Изд-во УкрФА, 1999, 160с., рус. Тираж 2000.

В учебном пособии детально изложены основные теории ощущения запахов, классификации запахов, методы их исследования и дифференциации; приводится характеристика пахучих веществ различного происхождения, рассмотрены рекомендуемые сочетания эфирных масел и способы их применения при различных заболеваниях, описаны основные классы парфюмерных изделий и технология их получения.

Рассчитано на студентов фармацевтических вузов и факультетов, врачей, провизоров и биологов.

Серия “Косметология и аромология”


Башура А. Г., Черных В. Ф., Глушко С. Н., Казакова В, С., Гладух Е. В., Баранова И. И., Ковалева Т. Н., Киселева Н. П., Петровская Л. С., Бобро С. Г., Зуева О. С.

Практическое руководство по косметологии и аромологии

Х.: Прапор, Изд-во НФАУ, 1999, 352с., рус. Тираж 2000.

В практическом руководстве изложены общие сведения о морфологии и физиологии кожи, требования к косметическому уходу за кожей различных типов; представлена клиническая характеристика основных патологий кожных покровов и методы лечебного косметического ухода. Руководство содержит около 700 рецептурных прописей косметических препаратов, а также требования к технологии изготовления основных групп косметических форм.

Справочник рекомендуется для специалистов парфюмерно-косметической, фармацевтической отрасли, студентов фармацевтических, медицинских вузов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами практической косметологии и фармации.

Серия “Косметология и аромология”


Березнякова А. И.

Патологическая физиология

Х.: Изд-во НФАУ, 2000, 448с., рус. Тираж 2000.

В учебнике рассмотрены основные понятия общей нозологии, типичные патофизиологические процессы, патология органов и систем. При изложении материала уделено внимание патологии отдельных органов и систем в условиях жаркого климата.

Для студентов фармацевтических вузов и факультетов.


Вороненко Ю. В., Вороніна М. А., Гавриш С. Б., Зупанець І. А., Черних В. П. (ред.)

Фармацевтична освіта та право

Х.: Прапор, Вид-во УкрФА, 1999, 336с., укр. Тираж 1000.

Збірник підготовлений за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України. До збірника включені основні нормативно-правові акти з питань освіти за станом на 1 серпня 1999 року, локальні нормативні акти Української фармацевтичної академії, науково-практичний коментар для студентів та викладачів зі складних питань правового статусу, які найчастіше зустрічаються в практичній діяльності вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

При визначенні структури збірника враховувалась необхідність впорядкування та поліпшення тих напрямків роботи, які чинять безпосередній вплив на організацію та діяльність вищих фармацевтичних закладів освіти.

Розрахований на працівників установ освіти, фармації, медицини, вчених, викладачів, аспірантів та студентів навчальних закладів фармацевтичного та медичного профілю.


Вороніна Л. М., Десенко В. Ф., Мадієвська Н. М., Кравченко В. М., Сахарова Т. С., Савченко Л. Г., Шоно Н. А.

Біологічна хімія

Х.: Основа, Вид-во НФАУ 2000, 608с., укр. Тираж 2000.

У підручнику на сучасному рівні викладено основні питання біохімії і молекулярної біології. Значну увагу приділено медико-біологічній і фармацевтичній спрямованості викладення представленого матеріалу, зокрема розглянуто деякі положення клінічної біохімії, біохімії органів і тканини, а також основні шляхи перетворення лікарських речовин в організмі.

Для студентів фармацевтичних вищих закладів освіти та факультетів, може бути використаний студентами біологічних факультетів.


Воронина Л.Н., Десенко В.Ф., Мадиевская Н.Н., Кравченко В.Н., Сахарова Т.С., Савченко Л.Г., Шоно Н.А.

Биологическая химия

Х.: Основа, Изд-во УкрФА, 1999, 640с., рус. Тираж 2000.

В учебнике на современном уровне изложены основные вопросы биохимии и молекулярной биологии. Значительное внимание авторы уделяют медико-биологической и фармацевтической направленности изложения представленного материала. В частности, рассмотрены некоторые положения клинической биохимии, биохимии отдельных органов и тканей, а также основные пути превращения лекарственных веществ в организме.

Учебник предназначен для студентов фармацевтических вузов и факультетов, а также может быть использован студентами биологических факультетов.


Гайдукевич О. М., Болотов В. В., Сич Ю. В., Динник К. В., Зареченський М. А., Жукова Т. В., Свєчнікова О. М., Микитенко О. Є., Колісник С. В.

Аналітична хімія

Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000, 432с., укр. Тираж 2000.

Навчальний посібник, підготовлений на кафедрі аналітичної хімії УкрФА, відповідає сучасному рівню розвитку теорії та практики аналізу речовин, їх сумішей, у тому числі лікарських препаратів, і не має аналогів в Україні.

Посібник складається з трьох частин: якісний аналіз, кількісний (класичний) аналіз і фізико-хімічні методи аналізу. У кожній частині з усіх тем коротко викладені теоретичні основи і широко подані лабораторні роботи, основні теоретичні та контрольні питання до аудиторної та позааудиторної роботи студентів, ситуаційні завдання, приклади рішення типових вправ.

Для студентів фармацевтичних вузів та факультетів ІІІ-ІV рівня акредитації.


Дикий И. Л., Волкова Н. А.

Тропические инфекции

Х.: Изд-во УкрФА, 1999, 98 с., рус. Тираж 500.

В учебном пособии освещены географическое распространение, этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика инфекционных болезней тропических стран.

Пособие включает разделы по протозойным инфекциям, инфекциям наружных покровов, грибковым заболеваниям, гельминтозам.

В отдельном разделе описаны болезни с недостаточно изученной эпидемиологией, в частности Лихорадка Эбола и болезнь легионеров.

Дана характеристика вирусных инфекционных болезней — желтой лихорадки.

Пособие предназначено для студентов фармацевтических вузов и факультетов.


Григор’єва М. В., Гурко О. Ю.

Англійська мова

Х.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000, 368с., укр., англ. Тираж 2000.

Підручник складається зі вступно-корективного та основного курсів, додаткових текстів, тематично пов’язаних з текстами основного курсу, а також довідника з граматики і англо-українського словника. Тексти запозичені з оригінальних джерел і мають пізнавальний характер. Фонетичний, граматичний і лексичний матеріали викладено з метою формування в студентів навичок та вмінь читання англійською мовою за фахом, а також ведення бесід на професійні теми.

Для студентів фармацевтичних вищих закладів освіти, що навчаються за фахом “Фармація”, “Промислова фармація” і “Економіка фармації”.


Дикий И. Л., Холупяк И. Ю., Шевелева Н. Е., Стегний М. Ю.

Микробиология

Х.: Прапор, Изд-во УкрФА, 1999, 416 с., рус. Тираж 2000.

В учебнике обобщены современные достижения в области медицинской, фармацевтической, санитарной и химической микробиологии. Представлены фундаментально-прикладные положения по морфологии, физиологии прокариотинов, эукариотинов и вирусов; рассмотрены методы культивирования бактерий и вирусов, механизмы взаимодействия вирусов с клеткой. Освещены вопросы инфекции, химиотерапии, иммунитета, иммунопатологических состояний, иммунобиотехнологии. Обобщены материалы по микроэкологии, основам асептики и антисептики, микробной контаминации лекарственного сырья и препаратов. Изложены сведения о возбудителях инфекционных болезней.

Учебник рассчитан на студентов и преподавателей фармацевтических и медицинских высших учебных заведений.


Дикий И. Л., Шевелева Н. Е., Великая М. М., Филимонова Н. И.

Иммунология

Х.: Изд-во УкрФА, 1999, 118 с., рус. Тираж 500.

В учебном пособии изложены основные положения современной иммунологии, включающие общетеоретические системные представления об иммунологической реактивности в норме и патологии, а также прикладные аспекты в области вакцинологии, сывороточного дела и биотехнологии.

Предназначено для внеаудиторной работы студентов фармацевтических вузов и факультетов по курсу иммунологии.


Зупанец И. А., Коваленко В. Н., Бездетко Н. В., Попов С. Б., Жмуро А. В., Прописнова В. В.

Основы внутренних болезней. Справочник

Х.: Прапор, Изд-во УкрФА, 1999, 82 с., рус. Тираж 2000.

В справочнике, состоящем из структурных схем, представлены сведения об этиологии, патогенезе, клинических проявлениях и принципах лекарственной терапии основных заболеваний в клинике внутренних болезней.

Справочник предназначен для подготовки студентов фармацевтических вузов к занятиям по клинической фармации, может быть полезен студентам медицинских вузов, провизорам, клиническим провизорам и врачам.


Кабачний В. І., Осіпенко Л. К., Грицан Л. Д., Колєснік В. П., Томаровська Т. О., Капустіна Л. П., Лабузова Я. А., Друшлякова Л. В.

Фізична і колоїдна хімія

Х.: Прапор, Вид-во УкрФА, 1999, 368 с., укр. Тираж 2000.

Підручник підготовлено згідно з програмою з фізичної та колоїдної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. До нього включено такі розділи: основи хімічної термодинаміки, фазові рівноваги, розчини, електрохімія, кінетика хімічних реакцій, фізико-хімія дисперсних систем і поверхневих явищ, фізико-хімія полімерів та їх розчинів. Підкреслено значення фізичної і колоїдної хімії для фармації.

Підручник адресовано студентам, але він може бути корисний також для аспірантів, викладачів і всіх практичних працівників, які хотіли б розширити знання в галузі фізичної і колоїдної хімії.


Ковальов В. М., Павлій О. І., Ісакова Т. І.

Фармакогнозія з основами біохімії рослин

Х.: Прапор, Вид-во НФАУ 2000, 704 с., укр. Тираж 2500.

Перший вітчизняний підручник з фармакогнозії складено відповідно до програми підготовки провізорів. Усі об’єкти сучасної фармакогнозії систематизовані на основі біосинтезу біологічно активних речовин. Розглянуто основні групи БАР, їх будову, класифікацію, шляхи біосинтезу, поширення в рослинному світі, властивості, методи виділення і дослідження, зв’язок між хімічною будовою та фармакологічною активністю, біологічну дію лікарської рослинної сировини кожної групи. Вперше написаний розділ з біологічно активних харчових добавок, до складу яких входять субстанції рослинного походження.

Розраховано на студентів фармацевтичних вузів і факультетів, провізорів, лікарів та валеологів.


Левітін Є. Я., Бризицька А. М., Клюєва Р. Г.

Загальна та неорганічна хімія

Х.: Прапор, Вид-во НФАУ, 2000, 464 с., укр. Тираж 2000.

Підручник підготовлено згідно програми з загальної і неорганічної хімії для фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів. Він складається з двох частин: перша висвітлює основні питання загальної хімії, друга присвячена вивченню хімії елементів.

Підручник адресовано студентам, але він може бути корисний також аспірантам, викладачам і всім практичним працівникам, які хотіли б розширити знання в галузі загальної і неорганічної хімії.


Левітін Є. Я., Клюєва Р. Г., Бризицька А. М.

Практикум з загальної та неорганічної хімії

Х.: Основа, 1998, 119 с., укр. Тираж 1000.

Посібник складається з двох частин. Перша частина вміщує техніку виконання експерименту, загальні теоретичні питання та алгоритм виконання лабораторних робіт з головних розділів загальної хімії.

У другій частині наведені лабораторні роботи з хімії елементів та їх сполук. Особлива увага приділяється реакціям, що використовуються в аналізі елементів та їх сполук у медицині та фармації.

До кожної теми додаються питання та завдання для аудиторної та позааудиторної роботи.

Для студентів фармацевтичних вузів та факультетів.


Малоштан Л. Н. (ред.)

Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека

Х.: Изд-во НФАУ, 2000, 232 с., рус. Тираж 2000.

Учебное пособие предназначено для подготовки и проведения практических занятий по физиологии с основами анатомии человека в соответствии с программой, утвержденной Центральным методическим кабинетом по высшему медицинскому образованию. Каждая тема включает основные сведения о строении и функциях организма человека с учетом современных научных достижений в области физиологии, анатомии, гистологии и цитологии, лабораторный практикум, тесты и задания для самопроверки.

Для студентов высших фармацевтических учебных заведений и фармацевтических факультетов высших медицинских учебных заведений.


Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М.

Менеджмент та маркетинг у фармації. Менеджмент у фармації (т. 1 из 2-х)

Х.: Основа, 1998, 256 с., укр. Тираж 2000.

У підручнику подано загальні положення з менеджменту та особливості управління і підприємництва у фармацевтичній галузі.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.


Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М.

Менеджмент та маркетинг у фармації. Маркетинг у фармації (т. 2 из 2-х)

Х.: Основа, Вид-во УкрФА, 1999, 288 с., укр. Тираж 3000.

У підручнику надані положення з маркетингу, розкрита сутність його основних елементів: товару, товаропросування, ціни, стимулювання попиту та збуту продукції, паблік рилейшинз, поряд з загальною характеристикою ринку розглянуті особливості фармацевтичного ринку, процес управління маркетингом, дослідження ринку лікарських засобів, визначення потреби в них. Наведені принципи формування маркетингових інформаційних систем, у тому числі фармацевтичних. Описані суть, специфіка та види стратегій міжнародного маркетингу.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.


Перцев И. М., Зупанец И. А. (ред.)

Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств (т. 1 из 2-х)

Х.: Изд-во УкрФА, 1999, 464 с., рус. Тираж 2000.

В первом томе учебника рассмотрены теоретические и практические основы создания, изучения, производства, контроля качества, реализации, хранения и применения лекарств, а также государственного регулирования всех видов предпринимательской деятельности фармацевтической отрасли. При изложении материала уделено внимание требованиям международных и региональных стандартов к качеству фармацевтической продукции, сохранению эффективности лекарств на всех этапах их продвижения от создания до пациентов, включая особенности способов применения.

Для интернов, слушателей институтов и факультетов последипломного образования и повышения квалификации специалистов фармации, клинических провизоров.


Перцев И. М., Зупанец И. А. (ред.)

Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств (т. 2 из 2-х

Х.: Изд-во НФАУ, 1999, 448 с., рус. Тираж 2000.

Во втором томе учебника рассмотрены теоретические и практические аспекты производства лекарств с жидкой дисперсионной средой (растворов, суспензий, эмульсий, экстракционных лекарств из растительного сырья), в том числе инъекционных и офтальмологических; лекарств с пластично-упруго-вязкой средой (мазей, суппозиториев) и с твердой дисперсной фазой (таблеток, драже, гранул), а также различных косметических и гомеопатических средств.

Материал изложен с учетом требований региональных и международных стандартов к качеству производства фармацевтической продукции, сохранению эффективности лекарств на всех этапах продвижения — от производства к больному. Особое внимание уделено биологическим аспектам лекарств и возможным путям совершенствования производства их различных форм.

Для интернов, слушателей институтов и факультетов последипломного образования и повышения квалификации специалистов фармации, клинических провизоров.


Посилкіна О. В., Євтушенко В. А., Піскун О. І.

Сучасна економіка та бізнес

Х.: Изд-во НФАУ, 2000, 192 с., укр. Тираж 1000.

Навчальний посібник призначений для підготовки та проведення практичних робіт з дисципліни “Сучасна економіка та бізнес” для студентів спеціальностей 6.050100 “Економіка підприємства”, “Маркетинг”; 7.110204 “Технологія фармацевтичних препаратів”; 7.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація”, мета яких — формування у студентів комплексу знань, вмінь та навичок сучасних форм економічних відносин та бізнесу шляхом всебічного вивчення базових економічних категорій: підприємство та засоби ефективного використання елементів виробничого процесу, система бухгалтерського обліку, метод господарсько-фінансового аналізу діяльності підприємства, фінансовий механізм підприємства тощо. Кожна практична робота включає розрахункові завдання та контрольні запитання для самоперевірки.

Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу та підприємців, які працюють у галузі фармації.


Самура Б. А., Малая Л. Т., Визир А. Д., Визир В. А. Крылов Ю. Ф., Дунаев В. В., Черных В. Ф., Киреев И. В,

Фармакотерапия (т. 1 из 2-х)

Х.: Прапор, Изд-во НФАУ, 2000, 672 с., рус. Тираж 3000.

Учебник является одним из первых отечественных изданий для студентов фармацевтических вузов и факультетов. Содержит сведения об основных принципах лекарственной терапии отдельных нозологических групп заболеваний. Основное место в курсе фармакотерапии занимает формирование у студентов представления об общем плане лекарственной терапии при типичных патологических процессах и отдельных их проявлениях, основных принципах индивидуального подбора эффективных и безопасных препаратов на основании данных фармакодинамики и фармакокинетики, возможных проявлений побочного действия и особенности применения лекарств в зависимости от лечения болезни, ее сезонности и возраста больного.

Для студентов фармацевтических вузов и факультетов, врачей и провизоров.


Самура Б. А., Малая Л. Т., Визир А. Д., Визир В. А. Крылов Ю. Ф., Дунаев В. В., Черных В. Ф., Киреев И. В,

Фармакотерапия (т. 2 из 2-х)

Х.: Прапор, Изд-во НФАУ 2000, 656 с., рус. Тираж 3000.

Учебник является одним из первых отечественных изданий для студентов фармацевтических вузов и факультетов. Содержит сведения об основных принципах лекарственной терапии отдельных нозологических групп заболеваний. Основное место в курсе фармакотерапии занимает формирование у студентов представления об общем плане лекарственной терапии при типичных патологических процессах и отдельных их проявлениях, основных принципах индивидуального подбора эффективных и безопасных препаратов на основании данных фармакодинамики и фармакокинетики, возможных проявлений побочного действия и особенности применения лекарств в зависимости от лечения болезни, ее сезонности и возраста больного.

Для студентов фармацевтических вузов и факультетов, врачей и провизоров.


Світлична Є. І., Берестова А. А., Прийомко А. Є., Бронникова О. Ю.

Українське ділове мовлення

Х.: Вид-во НФАУ, Майдан, 2000, 320 с., укр. Тираж 1000.

Підручник містить класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних документів, граматику української мови в обсязі, передбаченому програмою з курсу ділової української мови. Підручник поєднує теоретичний матеріал і практичні завдання, що сприятимуть удосконаленню правописних навичок студентів. Запропоновано серію вправ, тексти для перекладу, матеріали для самоконтролю, російсько-український словник.

Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться діловим мовленням.


Світлична Є. І., Толок І. О.

Латинська мова

Х.: Майдан, 1998, 368 с., укр. Тираж 2000.

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник містить алфавітний список ботанічних назв лікарських рослин, зразки екзаменаційних білетів, латинсько-український та українсько-латинський словники.

Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та факультетів.


Тиманюк В. А.

Физика

Х.: Основа, 1996, 464 с., рус. Тираж 2000.

В учебнике в лаконичной форме изложен курс общей физики и дан краткий обзор физических методов анализа лекарственных средств. Каждая тематическая глава дополнена типичными задачами с решениями.

Для студентов фармацевтических вузов и фармацевтических факультетов медицинских вузов.


Ткаченко Н. М., Сербін А. Г.

Ботаніка

Х.: Основа, 1997, 432 с., укр. Тираж 2000.

У підручнику висвітлено всі традиційні розділи ботаніки. Особливу увагу приділено розділам, які найбільш тісно пов’язані з фармакогнозією, - анатомії, морфології та систематиці рослин. Викладено основи ботанічної географії. Подано український і латинський покажчики описаних таксонів.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.


Черних В. П., Зіменковський Б. С., Гриценко І. С.

Органічна хімія. Основи будови органічних сполук (т. 1 із 3-х)

Х.: Основа, 1993, 144 с., укр. Тираж 5000.

У 1 томі підручника викладено основні загальнотеоретичні положення органічної хімії з наступним описом реакційної здатності найважливіших класів органічних речовин.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів


Черних В. П., Зіменковський Б. С., Гриценко І. С.

Органічна хімія. Вуглеводні та їх функціональні похідні (т. 2 із 3-х)

Х.: Основа, 1996, 480 с., укр. Тираж 5000.

У 2 томі підручника подано найважливіші аспекти будови та реакційної здатності вуглеводнів та їх функціональних похідних. Матеріал з основних класів органічних сполук викладено за принципом їх функціональної належності.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів


Черних В. П., Зіменковський Б. С., Гриценко І. С.

Органічна хімія. Гетероциклічні та природні сполуки (т. 3 із 3-х)

Х.: Основа, 1997, 256 с., укр. Тираж 5000.

У 3 томі підручника розглянуто основні аспекти будови та реакційної здатності гетероциклічних сполук. Викладено відомості з найважливіших природних сполук — алкалоїдів, білків, нуклеїнових кислот, жирів, восків, простогландинів, терпенів, каротиноїдів та стероїдів. Описано будову багатьох лікарських препаратів.

Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти.


Черних В. П., Зупанець І. А. (ред.)

Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності “Фармація”

Х.: Вид-во НФАУ, 2000, 352 с., укр. Тираж 1000.

У збірці наведено набір тестових завдань, які віддзеркалюють основний зміст підготовки фахівців за спеціальністю “Фармація”. Тести складено з урахуванням структури ліцензійного інтегрованого іспиту за спеціальністю. Збірка містить, крім тестових завдань, правильні відповіді з короткими поясненнями, які допоможуть студентам у підготовці до державних випускних іспитів.

Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти.


Черних В. П., Котенко О. М., Жукова Т. В., Степаненко В. І., Турченко Н. В., Колеснікова Т. О., Таран С. Г., Леонова С. Г., Рубашка В. П.

Абітурієнту Української фармацевтичної академії

Х.: Вид-во УкрФА, 1999, 200 с., укр. Тираж 500.

У збірці узагальнено довідковий матеріал про Українську фармацевтичну академію та спеціальності, з яких ведеться підготовка фахівців. Наведено нормативні документи, які регламентують порядок вступу та зарахування до академії. Посібник призначено для самостійної підготовки до вступу в УкрФА.

Для абітурієнтів та всіх, хто хоче більше дізнатися про УкрФА.


Черных В. П., Зименковский Б. С., Гриценко И. С.

Органическая химия. Основы строения органических соединений (т. 1 из 3-х)

Х.: Основа, 1993, 144 с., рус. Тираж 5000.

В 1 томе учебника изложены фундаментальные общетеоретические положения органической химии с описанием реакционной способности важнейших классов органических веществ.

Для студентов фармацевтических вузов и факультетов.


Черных В. П., Зименковский Б. С., Гриценко И. С.

Органическая химия. Углеводороды и их функциональные производные (т. 2 из 3-х)

Х.: Основа, 1995, 494 с., рус. Тираж 10000.

Во 2 томе рассмотрены главные аспекты строения и реакционной способности углеводородов и их функциональных производных. Материал по основным классам органических соединений изложен с учетом принципа их функциональной принадлежности.

Для студентов фармацевтических вузов и факультетов.


Черных В. П., Зименковский Б. С., Гриценко И. С.

Органическая химия. Гетероцикличные и природные соединения (т. 3 из 3-х)

Х.: Основа, 1997, 248 с., рус. Тираж 10000.

В 3 томе рассмотрены главные аспекты строения и реакционной способности гетероциклических соединений. Изложены сведения о важнейших природных соединениях — алкалоидах, белках, нуклеиновых кислотах, жирах, восках, простогландинах, терпенах, каротиноидах и стероидах. Описано строение многих лекарственных препаратов.

Для студентов фармацевтических вузов и факультетов.


Черных В. П., Зупанец И. А. (ред.)

Тестовые задания для контроля знаний выпускников специальности “Фармация”

Х.: Изд-во НФАУ, 2000, 360 с., рус. Тираж 1000.

В сборнике представлен набор тестовых заданий, которые отражают основное содержание подготовки специалистов по специальности “Фармация”. Тесты составлены с учетом структуры лицензионного интегрированного экзамена по специальности. Сборник содержит, кроме тестовых заданий, правильные ответы с краткими пояснениями, которые помогут студентам в подготовке к государственным выпускным экзаменам.

Для иностранных студентов высших фармацевтичних учебных заведений и фармацевтических факультетов высших медицинских учебных заведений.


Чуешов В. И. (ред.)

Промышленная технология лекарств (т. 1 из 2-х)

Х.: Основа, Изд-во УкрФА, 1999, 560 с., рус. Тираж 2000.

В учебнике рассмотрены теоретические основы промышленных процессов, используемых при изготовлении лекарственных средств в условиях химико-фармацевтических заводов, фабрик и малых предприятий с учетом последних достижений фармацевтической науки и практики. Приведены описания устройства и принципы работы аппаратуры, предназначенной для проведения отдельных технологических операций.

Учебник соответствует учебной программе и предназначен для студентов фармацевтических высших учебных заведений и факультетов.


Чуешов В. И. (ред.)

Промышленная технология лекарств (т. 2 из 2-х)

Х.: Основа, Изд-во УкрФА, 1999, 704 с., рус. Тираж 2000.

Учебник написан с учетом последних достижений в области теории и практики технологии лекарственных форм (совершенствование способов производства, повышение качества, получение лекарственных веществ на основе биотехнологии), а также изменений в номенклатуре готовых лекарственных препаратов, выпускаемых отечественной промышленностью.

Учебник соответствует учебной программе и предназначен для студентов фармацевтических высших учебных заведений и факультетов.

© Провизор 1998–2017Грипп у беременных и кормящих женщин
Актуально о профилактике, тактике и лечении

Грипп. Прививка от гриппа
Нужна ли вакцинация?
Крем от морщин
Возможен ли эффект?
Лечение миомы матки
Как отличить ангину от фарингита


Журнал СТОМАТОЛОГџндекс.Њетрика